Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

สำนักงานกองบรรณาธิการวารสารจิตวิทยาคลินิก

คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

เลขที่ 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร (02) 212 5670 - 2  ต่อ 5412  โทรสาร (02) 212 0856 

อีเมล์ : journal2.thaiclinicpsy@gmail.com

กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

วารสารจิตวิทยาคลินิก เป็นวารสารวิชาการของสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางจิตวิทยาคลินิก จิตเวชศาสตร์ สุขภาพจิต ประสาทจิตวิทยา นิติจิตวิทยา และศาสตร์อื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน ตลอดจนรายงานการเคลื่อนไหวในวงการจิตวิทยาคลินิก

วารสารจิตวิทยาคลินิก เป็นวารสารรายหกเดือน แต่ละฉบับอาจประกอบด้วยบทความวิจัย บทความฟื้นฟูวิชาการ บทบรรณาธิการ รายงานผู้ป่วย หรือผลงานวิชาการรูปแบบอื่นอันมีเนื้อหาสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของวารสารฯ

วารสารจิตวิทยาคลินิก มุ่งมั่นที่จะเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ทั้งข้อมูลเชิงวิชาการประสบการณ์   เชิงวิชาชีพ การค้นคว้ารวบรวมข้อมูล หรือการคิดค้นใหม่ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องข้างต้น ไม่เพียงแต่ผลงานวิชาการของนักจิตวิทยาคลินิกเท่านั้น ผลงานของวิชาชีพอื่นก็มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพงานสุขภาพจิตและจิตเวชไทยทั้งสิ้น

             ข่าวสาร / ประกาศ จากกองบรรณาธิการ

 

 

 

ขอความร่วมมือท่านสมาชิกฯ

เนื่องจากข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์วารสารจิตวิทยาคลินิกปีที่   46 ฉบับที่   2 ประจำปีพ.ศ. 2558 
สมาชิกฯ ท่านใดที่ยังไม่ได้ส่งเล่มวารสารที่ผิดพลาดดังกล่าวกลับคืนแก่กองบรรณาธิการ

สามารถนำเล่มวารสาร มาส่งกองบรรณาธิการวารสารฯ ในงานประชุมวิชาการฯประจำปี

ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ สถานที่จัดงานฯ โรงแรมอวานี เอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

( คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูภาพเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเล่มที่ผิดและเล่มที่แก้ไขแล้ว )
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กองบรรณาธิการฯ อีเมล์: journal2.thaiclinicpsy@gmail.com

 กองบรรณาธิการและกรรมการบริหารสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยต้องขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

เรียนท่านสมาชิกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย
สืบเนื่องจากที่ประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ เมื่อวันที่
18 พฤษภาคม 2561

มีมติให้มีการจัดส่งเล่มวารสารจิตวิทยาคลินิกให้แก่สมาชิกสมาคมฯ

ที่ได้ชำระค่าบำรุงรายปีสำหรับปีของวารสารเล่มนั้นๆ เท่านั้น

(กรณีที่ท่านชำระค่าบำรุงปีปัจจุบันโดยเว้นบางปีในอดีต ท่านจะได้รับวารสารเฉพาะปีที่ชำระค่าบำรุง)

หากท่านสมาชิกต้องการรับวารสารแบบเล่มในอนาคต โปรดชำระค่าบำรุงสมาคมฯ อย่างต่อเนื่อง

ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกฯ ที่สนับสนุนกิจการของสมาคมฯ มาโดยตลอด

ไฟล์วารสารย้อนหลัง พร้อมให้สมาชิกดาวน์โหลดแล้ว (ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด 22 กย. 2561)

สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยจะเผยแพร่ผลงานวิชาการทางเวปไซด์แบบ pdf file

เฉพาะผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบันเท่านั้น 
กรณีที่ท่านสนใจผลงานในวารสารที่มีตีพิมพ์ก่อนหน้าปี พ.ศ.
2548 ท่านอาจค้นคว้าได้จากห้องสมุดของสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนสาขาจิตวิทยาคลินิก หรือห้องสมุดขอโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต
(ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้)

วารสารจิตวิทยาคลินิกปีที่   45   ฉบับที่   1   ประจำปีพ.ศ.  2557

มีข้อผิดพลาดในตัวเล่มที่ตีพิมพ์    โดยระบุเป็นปีที่   47 ซึ่งที่ถูกต้องควรเป็น  ปีที่  45

ในการนำบทความวิจัยจากวารสารฯ   ฉบับนี้ไปอ้างอิง   โปรดระบุปีที่ถูกต้อง   ซึ่งคือ   ปีที่   45

(ไฟล์เอกสารจากเวบไซด์ได้รับการแก้ไขเบื้องต้นแล้ว)