Thai Journal of Clinical Psychology

วารสารจิตวิทยาคลินิก

กล่องข้อความ: รายนามอดีตบรรณาธิการวารสารจิตวิทยาคลินิก (ปีวาระ)
Previous Editors (period)
กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

สำนักงานกองบรรณาธิการวารสารจิตวิทยาคลินิก

คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

เลขที่ 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร (02) 212 5670 - 2  ต่อ 5412  โทรสาร (02) 212 0856 

อีเมล์ : journal2.thaiclinicpsy@gmail.com

 

· ยุวดี            กิติคุณ                         วาระปี พ.ศ. 2512 - 2513

· ณรงค์ศักดิ์    ตะละภัฎ                      วาระปี พ.ศ. 2513 - 2514

· ดวงมาลย์     เริกสำราญ                   วาระปี พ.ศ. 2515 - 2516

· กิติกร          มีทรัพย์                        วาระปี พ.ศ. 2517 - 2518

· กิติกร          มีทรัพย์                        วาระปี พ.ศ. 2519 - 2520

· กิติกร          มีทรัพย์                        วาระปี พ.ศ. 2521 - 2522

· วันชัย          ไชยสิทธิ์                      วาระปี พ.ศ. 2523 - 2524

· สมบัติ          ตาปัญญา                    วาระปี พ.ศ. 2525 - 2526

· ชัยวัฒน์        วงศ์อาษา                    วาระปี พ.ศ. 2527 - 2528

· ชัยวัฒน์        วงศ์อาษา                    วาระปี พ.ศ. 2529 - 2530

· อมรากุล       อินโอชานนท์                วาระปี พ.ศ. 2531 - 2532

· อุษา ชูชาติ และอมรากุล อินโอชานนท์           วาระปี พ.ศ. 2533 - 2535

· สุชีรา           ภัทรายุตวรรตน์             วาระปี พ.ศ. 2536 - 2537

· จุฑาทิพย์      วงศ์สุวรรณ                   วาระปี พ.ศ. 2538 - 2539

· ขนิษฐา        บำเพ็ญผล                   วาระปี พ.ศ. 2540 - 2541

· ขนิษฐา        บำเพ็ญผล                   วาระปี พ.ศ. 2542 - 2543

· สุชีรา           ภัทรายุตวรรตน์             วาระปี พ.ศ. 2544 - 2545

· จริยา           จันตระ                         วาระปี พ.ศ. 2546 - 2547

· สร้อยสุดา     อิ่มอรุณรักษ์                 วาระปี พ.ศ. 2548 - 2549

· ปราณี          ชาญณรงค์                   วาระปี พ.ศ. 2550 - 2551

· ปราณี          ชาญณรงค์                   วาระปี พ.ศ. 2552 - 2553

· จริยา           จันตระ                         วาระปี พ.ศ. 2554 - 2555

· วิลาสินี         ชัยสิทธิ์                        วาระปี พ.ศ. 2556 - 2557

· แสงเดือน      ยอดอัญมณีวงค์             วาระปี พ.ศ. 2558 - 2559

· แสงเดือน      ยอดอัญมณีวงค์             วาระปี พ.ศ. 2560 - 2561