วารสารจิตวิทยาคลินิก
ปีที่
47 ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559
Vol.47 No.2 (2016)

การพัฒนาคู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท สำหรับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ

The development of the practice guideline of schizophrenia patients in primary hospital

Page 1-11

วีร์ เมฆวิลัย

Wee Mekwilai

 

Abstract : pdf                                Full Text Article : pdf 

—————————————————————————————–—————————————

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะในผู้สูงอายุ

Local wisdom for health promotion

Page 12-20

เมธี วงศ์วีระพันธุ์

Matree Vongverapant

 

Abstract : pdf     

—————————————————————————————–—————————————

 

การเปรียบเทียบความเห็นอกเห็นใจระหว่างนักศึกษาจิตวิทยาคลินิกปีที่ 1-2 และ ปี 4

A comparison of empathy between 1st - 2nd and 4th year clinical psychology students

Page 21-29

จักกฤด เลิศชุตินาท และณัฐวุฒิ อรินทร์

Jakkrid Loetchutinat and Natthawut Arin

 

Abstract : pdf     

—————————————————————————————–—————————————

 

การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มในเด็กที่มีภาวะออทิสติกวัยก่อนวัยเรียน

Early intervention in preschool children with autistic spectrum disorder (ASD)
Page 30-42
ดรณี จันทร์หล้า และจุฬาภรณ์ สมใจ
Daranee Junla and Julapon Somjai

Abstract : pdf                                Full Text Article : pdf 

—————————————————————————————–—————————————

 

ความกลัวการรักษาทางทันตกรรมในเด็ก

Dental fear in children
Page 43-52

ศิรินาถ ชีวะเกรียงไกร และนันธิยา สุขพี้

Sirinart Cheewakriengkrai and Nantiya Sukpee


Abstract : pdf                                Full Text Article : pdf  

—————————————————————————————–—————————————

กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

บรรณาธิการแถลง (pdf)

กล่องข้อความ: เนื่องจากบางบทความมีเนื้อหาอันเป็นข้อจำกัดด้านวิชาชีพสำหรับสมาชิกสมาคมฯ และสมาชิกวารสารฯ
จึงสามารถเผยแพร่ในระบบออนไลน์เฉพาะบทคัดย่อ (Abstract) เท่านั้น 
อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกฯ ต้องการบทความฉบับเต็ม (Full Text) โปรดส่งอีเมลมายัง journal.thaiclinicpsy@gmail.com 
เพื่อขอไฟล์ฉบับเต็มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (มติคณะกรรมการสมาคมฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562)
Because of professional reasons, full access to some articles is limited for members only.
For members, please sent a request to journal.thaiclinicpsy@gmail.com for full text articles with no cost. 
Please be noted that most articles in the Thai Journal of Clinical Psychology are in Thai language.