วารสารจิตวิทยาคลินิก
ปีที่
48 ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560
Vol.48 No.2 (2017)

ผลการทดสอบ Bender Gestalt - II ในเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

The Bender Gestalt - II test results in learning disabilities (LD)

Page 1-15
บัณฑิต คงประสิทธิ์ Bandit Kongprasit

 

Abstract : pdf

—————————————————————————————–—————————————

 

ลักษณะคำตอบจากแบบทดสอบวิสคอนซินการ์ดซอร์ทติ้งของผู้ป่วยจิตเภท

The characteristics of Wisconsin Card Sorting Test (WCST) scores in schizophrenics

Page 16-28

หนึ่งฤทัย คงมณี

Nhungreuthai Kongmanee

 

Abstract : pdf

—————————————————————————————–—————————————

 

ความสัมพันธ์ระหว่างอายุเริ่มดื่มสุรากับคะแนน WCST ของผู้มีปัญหาการดื่มสุราชาย

ที่เข้าบำบัดรักษาในสถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

Relationship between age at first use of alcohol and WCST scores in male problematic alcohol consumers

At Princess Mother National Institute of Drug Abuse Treatment

Page 29-43

ธัญญลักษณ์ รัตนวงค์, ภัทรมน เหลืองโพธิ์แมน, วรรยา ลาภเจริญ, และสมชาย เตียวกุล

Thanyaluck Rattanawong, Pattaramon Lueangpoman, Wanrayar Lapcharoen, & Somchai Teaukul

 

Abstract : pdf

—————————————————————————————–—————————————

 

การศึกษาระดับสติปัญญาและการวินิจฉัยทางจิตเวชในเด็กนักเรียนที่ครูส่งต่อมาด้วยปัญหาการเรียนหรือพฤติกรรม

โรงพยาบาลน่าน

Psychological diagnosis and intelligence of students, referred to Nan hospital with academic and behavioral problems

Page 44-52
กนิษฐา เสาวลักษณ์  Kanittha Saowaluk

Abstract : pdf

—————————————————————————————–—————————————

 

จากแบบทดสอบเบนเดอร์ สู่ Bender-Gestalt II ฉบับ Branigan และ Decker

From Bender Gestalt Test to Bender-Gestalt II (Brannigan and Decker’s version)
Page 53-67

สุณิสา คินทรักษ์ Sunisa Kintarak

Abstract : pdf

—————————————————————————————–—————————————

กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

กล่องข้อความ: เนื่องจากบางบทความมีเนื้อหาอันเป็นข้อจำกัดด้านวิชาชีพสำหรับสมาชิกสมาคมฯ และสมาชิกวารสารฯ
จึงสามารถเผยแพร่ในระบบออนไลน์เฉพาะบทคัดย่อ (Abstract) เท่านั้น 
อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกฯ ต้องการบทความฉบับเต็ม (Full Text) โปรดส่งอีเมลมายัง journal.thaiclinicpsy@gmail.com 
เพื่อขอไฟล์ฉบับเต็มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (มติคณะกรรมการสมาคมฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562)
Because of professional reasons, full access to some articles is limited for members only.
For members, please sent a request to journal.thaiclinicpsy@gmail.com for full text articles with no cost. 
Please be noted that most articles in the Thai Journal of Clinical Psychology are in Thai language.