วารสารจิตวิทยาคลินิก
ปีที่
48 ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560
Vol.48 No.2 (2017)

ลักษณะคำตอบจากแบบทดสอบวิสคอนซินการ์ดซอร์ทติ้งของผู้ป่วยจิตเภท

The characteristics of Wisconsin Card Sorting Test (WCST) scores in schizophrenics

Page 16-28

หนึ่งฤทัย คงมณี

Nhungreuthai Kongmanee

 

Abstract : PDF

ผลการทดสอบ Bender Gestalt - II ในเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

The Bender Gestalt - II test results in learning disabilities (LD)

Page 1-15
บัณฑิต คงประสิทธิ์ Bandit Kongprasit

 

Abstract : PDF

ความสัมพันธ์ระหว่างอายุเริ่มดื่มสุรากับคะแนน WCST ของผู้มีปัญหาการดื่มสุราชาย

ที่เข้าบำบัดรักษาในสถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

Relationship between age at first use of alcohol and WCST scores in male problematic alcohol consumers

At Princess Mother National Institute of Drug Abuse Treatment

Page 29-43

ธัญญลักษณ์ รัตนวงค์, ภัทรมน เหลืองโพธิ์แมน, วรรยา ลาภเจริญ, และสมชาย เตียวกุล

Thanyaluck Rattanawong, Pattaramon Lueangpoman, Wanrayar Lapcharoen, & Somchai Teaukul

 

Abstract : PDF

การศึกษาระดับสติปัญญาและการวินิจฉัยทางจิตเวชในเด็กนักเรียนที่ครูส่งต่อมาด้วยปัญหาการเรียนหรือพฤติกรรม

โรงพยาบาลน่าน

Psychological diagnosis and intelligence of students, referred to Nan hospital with academic and behavioral problems

Page 44-52
กนิษฐา เสาวลักษณ์  Kanittha Saowaluk

Abstract : PDF

จากแบบทดสอบเบนเดอร์ สู่ Bender-Gestalt II ฉบับ Branigan และ Decker

From Bender Gestalt Test to Bender-Gestalt II (Brannigan and Decker’s version)
Page 53-67

สุณิสา คินทรักษ์ Sunisa Kintarak

Abstract : PDF

กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

เนื่องจากผลงานวิชาการในวารสารฉบับนี้ มีเนื้อหาอันเป็นข้อจำกัดด้านวิชาชีพ

จึงทำให้จัดแสดงในระบบออนไลน์ได้เฉพาะบทคัดย่อ (abstract)เท่านั้น

Because of professional reasons, full access to the articles in this issue is limited.

Only abstract is available online.

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

บรรณาธิการแถลง