วารสารจิตวิทยาคลินิก
ปีที่
51 ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
Vol.51 No.2 (2020)

Received April 27, 2020; Revised July 3, 2020; Accepted July 8, 2020

รูปแบบความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเวคสเลอร์ในเด็กและวัยรุ่นที่มีโรคการเรียนรู้บกพร่องเฉพาะด้าน
Wechsler Intelligence Quotient profiles of children and adolescents with specific learning disorder
Page 1-12
ฑิฆัมพร หอสิริ, ธนยศ สุมาลย์โรจน์, วริศรา มีจั่นเพชร, สร้อยสุดา อิ่มอรุณรักษ์, และณัชพล อ่วมประดิษฐ์
Tikumporn Hosiri, Thanayot Sumalrot, Varissara Meechanphet, Soisuda Imaroonrak, and Natchaphon Auampradit

 

Full Text Article : pdf

—————————————————————————————–———————————

Received July 1, 2020; Revised September 16, 2020; Accepted September 28, 2020

ผลการใช้กระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
The effect of the family participation group process on self-esteem of children with learning disabilities
Page 13-27

อภิญญา ตันเจริญ และสุพัทธ แสนแจ่มใส
Apinya Tancharoen and Supat Sanjamsai 

 

Full Text Article : pdf

—————————————————————————————–———————————

Received July 9, 2020; Revised December 12, 2020; Accepted December 14, 2020

การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาทักษะการบำบัดฟื้นฟูเยียวยาเด็กที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงของบุคลากรบ้านพักเด็กและครอบครัว
The need assessment for improving rehabilitation skills for working with children exposed to violence among staff of shelter for children and families
Page 28-39
อารยา ผลธัญญา, ณฐวัฒน์ ล่องทอง, และทัศนีย์ หอมกลิ่น
Araya Pontanya, Nathawat Longthong, and Tassanee Homklin 

 

Full Text Article : pdf

—————————————————————————————–———————————

Received May 13, 2020; Revised July 4, 2020; Accepted July 8, 2020

การปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นวัยหลังเกษียณในจังหวัดเชียงใหม่: กระบวนการและแนวทางในการปรับตัว
Cross-cultural adaptation of retired Japanese in Chiang Mai: The process and guidelines of adaptation 
Page 40-54
พิณนภา หมวกยอด และศนิ ไทรหอมหวน 
Pinnapa Muakyod and Sani Saihomhual

 

Full Text Article : pdf

—————————————————————————————–———————————

Received August 2, 2020; Revised October 19, 2020; Accepted October 28, 2020

การกำกับอารมณ์ด้วยสติ: มุมมองเชิงการรู้คิดบนกระบวนการของอารมณ์
Mindful Emotion Regulation: A cognitive approach to process of emotion

Page 55-68
ฉัตรวิบูลย์ ไพจ์เซล
Chatwiboon Peijsel

 

Full Text Article : pdf

—————————————————————————————–—————————————

กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก