วารสารจิตวิทยาคลินิก
ปีที่
49 ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561
Vol.49 No.2 (2018)

การสร้างแบบประเมินความสุขของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนเรศวร

Construction of the Undergraduate Naresuan University Happiness Assessment (NUHA)

Page 1-13

วิวัฒน์ เจริญอึ้ง, กรรณิการ์ ใจเที่ยง, ฐิติชญา อินชู, ภูฤทธิ์ เจริญจิตร, บุษบง จันทมล. และกันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร

Wiwat jaroen-ueng, Kannika Jaiteng, Thitichaya  Inchoo, Poohrit Charoenjit, Butsabong Jantamol,

and Kantabhat Anusuksathien

 

Abstract : pdf                                Full Text Article : pdf

—————————————————————————————–—————————————

 

อิทธิพลของลักษณะบุคลิกภาพ 6 ด้าน ที่มีต่อภาวะซึมเศร้าและความเครียด: กรณีศึกษานักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

Effects of 6 Personality Characteristics Dimensions on Depression and Stress: A Case Study of Saint Louise College Students

Page 14-28

พิมพ์ ระงับภัย และสมชาย เตียวกุล

Pim Rangabpai and Somchai Teawkul

 

Abstract : pdf                                Full Text Article : pdf

—————————————————————————————–—————————————

 

คะแนน Bender Gestalt-II ในผู้ป่วยจิตเวชที่ใช้เมทแอมเฟตามีนชนิดเดียวและใช้สารเสพติดมากกว่าหนึ่งชนิด

Bender Gestalt – II scores in psychiatric patients with Methamphetamine use and multiple drugs use

Page 29-40

พรเทพ แสงสุวรรณ

Pornthep Sangsuwan

 

Abstract : pdf

—————————————————————————————–—————————————

 

การแปลและดัดแปลงแบบทดสอบทางจิตวิทยาภาษาต่างประเทศ

Psychological test translation and adaptation
Page 41-55
ธิดารัตน์ ศรีสุโข
Thidarat Srisukho

Abstract : pdf                                Full Text Article : pdf

—————————————————————————————–—————————————

 

ต้นทุนทางจิตวิทยา: ความเป็นมา องค์ประกอบ และการประยุกต์ใช้

Psychological Capital: Background, Component and Application
Page 56-70

สุณิสา คินทรักษ์

Sunisa Kintarak


Abstract : pdf                                Full Text Article : pdf

—————————————————————————————–—————————————

กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

กล่องข้อความ: เนื่องจากบางบทความมีเนื้อหาอันเป็นข้อจำกัดด้านวิชาชีพสำหรับสมาชิกสมาคมฯ และสมาชิกวารสารฯ
จึงสามารถเผยแพร่ในระบบออนไลน์เฉพาะบทคัดย่อ (Abstract) เท่านั้น 
อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกฯ ต้องการบทความฉบับเต็ม (Full Text) โปรดส่งอีเมลมายัง journal.thaiclinicpsy@gmail.com 
เพื่อขอไฟล์ฉบับเต็มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (มติคณะกรรมการสมาคมฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562)
Because of professional reasons, full access to some articles is limited for members only.
For members, please sent a request to journal.thaiclinicpsy@gmail.com for full text articles with no cost. 
Please be noted that most articles in the Thai Journal of Clinical Psychology are in Thai language.