วารสารจิตวิทยาคลินิก
ปีที่
49 ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561
Vol.49 No.2 (2018)

อิทธิพลของลักษณะบุคลิกภาพ 6 ด้าน ที่มีต่อภาวะซึมเศร้าและความเครียด: กรณีศึกษานักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

Effects of 6 Personality Characteristics Dimensions on Depression and Stress: A Case Study of Saint Louise College Students

Page 14-28

พิมพ์ ระงับภัย และสมชาย เตียวกุล

Pim Rangabpai and Somchai Teawkul

 

Abstract : Full Article PDF

การสร้างแบบประเมินความสุขของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนเรศวร

Construction of the Undergraduate Naresuan University Happiness Assessment (NUHA)

Page 1-13

วิวัฒน์ เจริญอึ้ง, กรรณิการ์ ใจเที่ยง, ฐิติชญา อินชู, ภูฤทธิ์ เจริญจิตร, บุษบง จันทมล. และกันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร

Wiwat jaroen-ueng, Kannika Jaiteng, Thitichaya  Inchoo, Poohrit Charoenjit, Butsabong Jantamol,

and Kantabhat Anusuksathien

 

Abstract : Full Article PDF

คะแนน Bender Gestalt-II ในผู้ป่วยจิตเวชที่ใช้เมทแอมเฟตามีนชนิดเดียวและใช้สารเสพติดมากกว่าหนึ่งชนิด

Bender Gestalt – II scores in psychiatric patients with Methamphetamine use and multiple drugs use

Page 29-40

พรเทพ แสงสุวรรณ

Pornthep Sangsuwan

 

Abstract : PDF

การแปลและดัดแปลงแบบทดสอบทางจิตวิทยาภาษาต่างประเทศ

Psychological test translation and adaptation
Page 41-55
ธิดารัตน์ ศรีสุโข
Thidarat Srisukho

Abstract : Full Article PDF

ต้นทุนทางจิตวิทยา: ความเป็นมา องค์ประกอบ และการประยุกต์ใช้

Psychological Capital: Background, Component and Application
Page 56-70

สุณิสา คินทรักษ์

Sunisa Kintarak


Abstract : Full Article PDF

กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

บรรณาธิการแถลง (pdf)