วารสารจิตวิทยาคลินิก
ปีที่
50 ฉบับที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
Vol.50 No.1 (2019)

Received April 22, 2019; Revised May 20, 2019; Accepted May 31, 2019

การพัฒนาและตรวจสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของมาตรวัดความยืดหยุ่นทางจิตใจในวัยรุ่น: การศึกษานำร่อง
Development and psychometric evaluation of the Psychological Flexibility Scale for Adolescents: The pilot study
Page 1-10
ธัญพิชชา แสนนรินทร์
Thanpitcha Sannarin

 

Abstract : pdf                   Full Text Article : pdf

—————————————————————————————–—————————————

Received April 21, 2019; Revised May 23, 2019; Accepted June 9, 2019

ผลกระทบต่อตัวตนของผู้ที่มีประสบการณ์เป็นผู้นำวินัยในมหาวิทยาลัยนเรศวร
The effects on self of experienced Naresuan University prefect student
Page 11-21

ณัฐพล สัตยมงคล และอนรรฆ จันทร์รังษี
Nattapol Sattayamongkol and Anuk Chandrarungsi

 

Abstract : pdf                   Full Text Article : pdf

—————————————————————————————–—————————————

Received April 2, 2019; Revised May 23, 2019; Accepted June 25, 2019

การพัฒนาแบบสังเกตอาการด้านจิตใจ สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
The development of Schizophrenia Observational Scale (SOS) for health volunteer in the community
Page 22-36
วีร์ เมฆวิลัย, ธนเนตร ฉันทลักษณ์วงศ์, เสาวลักษณ์ สุวรรณไมตรี, และ บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์
Wee Mekwilai, Tananate Chantaluckwong, Saowaluk Suwanmaitree, and Burin Suraaroonsamrit

 

Abstract : pdf                   Full Text Article : pdf

—————————————————————————————–—————————————

Received May 30, 2019; Revised June 24, 2019; Accepted June 27, 2019

การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของผลการทดสอบเบนเดอร์ วิชวล มอเตอร์ เกสตอลท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2

ระหว่างผู้ป่วยจิตเภทและบุคคลปกติ
A comparative study of results of Bender Visual-Motor Gestalt Test - Second edition, in schizophrenic patients and healthy controls
Page 37-46
เบญชญา แผ้วผลสง
Benchaya Pawpolsong

 

Abstract : PDF

—————————————————————————————–—————————————

Received February 28, 2019; Revised June 3, 2019; Accepted June 5, 2019

การถูกล้อเลียนเกี่ยวกับรูปร่าง ภาพลักษณ์รูปร่างแห่งตน และพฤติกรรมการลดน้ำหนักในนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี
Body-related teasing, body image, and dieting behaviors in undergrad students
Page 47-53

นลินี อาวุธ และดรณี จันทร์หล้า
Nalnie Arvut and Daranee Junla

 

Abstract : pdf                   Full Text Article : pdf

—————————————————————————————–—————————————

กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

กล่องข้อความ: เนื่องจากบางบทความมีเนื้อหาอันเป็นข้อจำกัดด้านวิชาชีพสำหรับสมาชิกสมาคมฯ และสมาชิกวารสารฯ
จึงสามารถเผยแพร่ในระบบออนไลน์เฉพาะบทคัดย่อ (Abstract) เท่านั้น 
อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกฯ ต้องการบทความฉบับเต็ม (Full Text) โปรดส่งอีเมลมายัง journal.thaiclinicpsy@gmail.com 
เพื่อขอไฟล์ฉบับเต็มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (มติคณะกรรมการสมาคมฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562)
Because of professional reasons, full access to some articles is limited for members only.
For members, please sent a request to journal.thaiclinicpsy@gmail.com for full text articles with no cost. 
Please be noted that most articles in the Thai Journal of Clinical Psychology are in Thai language.