กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

กล่องข้อความ: เนื่องจากบางบทความวิจัยมีเนื้อหาอันเป็นข้อจำกัดด้านวิชาชีพสำหรับสมาชิกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยและสมาชิกวารสารฯ 
      จึงสามารถเผยแผ่ในระบบออนไลน์เฉพาะบทคัดย่อ (abstract)เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกฯ ต้องการบทความฉบับเต็ม (full article)โปรด คลิ๊กที่นี่ เพื่อขอไฟล์ฉบับเต็มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
Because of professional reasons, full access to some articles is limited for members only.
For members, please click here  to request a full text article with no cost. 
Please be noted that most articles in the Thai Journal of Clinical Psychology are in Thai language.

วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2558) Vol.46 No.1 (2015)

 

ข้อมูลวารสารฯ

 

14 ปี กับ WAIS-III และการเปลี่ยนแปลงใน WAIS-IV

14 years with the WAIS-III and the changes in the WAIS-IV.

Page 1-15
ส่องโสม พึ่งพงศ์ Phungpong, Songsom


Abstract : Full Article PDF

สภาวะปัญหาสุขภาพจิต และทัศนคติต่อการขอรับความช่วยเหลือทางด้านจิตใจจากนักวิชาชีพสุขภาพจิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย

Psychological distress and attitudes toward seeking professional psychological help among university students.

Page 16-29
ณัฐวุฒิ อรินทร์ Arin, Nattawut

 

Abstract : Full Article PDF

การสาเหตุการฆ่าตัวตายของข้าราชการตำรวจ : กรณีศึกษาการฆ่าตัวตายของข้าราชการตำรวจ ช่วงปี พ.ศ. 2555 - 2556

Causes of police officer suicide: case study in police officer suicide during 2012-2013.

Page 30-39
พ.ต.อ.วินัย ธงชัย ร.ต.ท.หญิง วรรณิศา แสงโชติ ร.ต.ท.หญิง และ กนกวรรณ บำรุงเชาว์เกษม

Thongchai, Winai; Sangchot, Wannisa; & Bamrungchaokasem, Kanakwan

 

 Abstract : Full Article PDF

ลักษณะคำตอบแบบทดสอบรอส์ชาคของผู้ป่วยจิตเวชไทย จำแนกตามโรคทางจิตเวช

The Rorschach inkblot test responses of Thai psychotic patients.

Page 40-51
จินตนา หะรินเดช และคณะ Harindet, Jintana, et al.

 

Abstract : Full Article PDF

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเยาวชนที่กระทำผิดโดยบูรณาการไตรสิกขากับจิตบำบัดตามแนวซาเทียร์

Developing emotional quotient of juvenile offenders by using the integration of threefold and Satir’s model therapy.

Page 52-63

สุภาภรณ์ ทองนิ่ม Thongnim, Supaporn

 

Abstract : Full Article PDF