กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2558) Vol.46 No.1 (2015)

เนื่องจากบางบทความมีเนื้อหาอันเป็นข้อจำกัดด้านวิชาชีพสำหรับสมาชิกสมาคมฯ และสมาชิกวารสารฯ

จึงสามารถเผยแพร่ในระบบออนไลน์เฉพาะบทคัดย่อ (Abstract) เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกฯ ต้องการบทความฉบับเต็ม (Full Text) โปรดส่งอีเมลมายัง journal.thaiclinicpsy@gmail.com

เพื่อขอไฟล์ฉบับเต็มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

14 ปี กับ WAIS-III และการเปลี่ยนแปลงใน WAIS-IV

14 years with the WAIS-III and the changes in the WAIS-IV.

Page 1-15
ส่องโสม พึ่งพงศ์ Phungpong, Songsom


Abstract : Full Text Article PDF

สภาวะปัญหาสุขภาพจิต และทัศนคติต่อการขอรับความช่วยเหลือทางด้านจิตใจจากนักวิชาชีพสุขภาพจิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย

Psychological distress and attitudes toward seeking professional psychological help among university students.

Page 16-29
ณัฐวุฒิ อรินทร์ Arin, Nattawut

 

Abstract : Full Text Article PDF

การสาเหตุการฆ่าตัวตายของข้าราชการตำรวจ : กรณีศึกษาการฆ่าตัวตายของข้าราชการตำรวจ ช่วงปี พ.ศ. 2555 - 2556

Causes of police officer suicide: case study in police officer suicide during 2012-2013.

Page 30-39
พ.ต.อ.วินัย ธงชัย ร.ต.ท.หญิง วรรณิศา แสงโชติ ร.ต.ท.หญิง และ กนกวรรณ บำรุงเชาว์เกษม

Thongchai, Winai; Sangchot, Wannisa; & Bamrungchaokasem, Kanakwan

 

 Abstract : Full Text Article PDF

ลักษณะคำตอบแบบทดสอบรอส์ชาคของผู้ป่วยจิตเวชไทย จำแนกตามโรคทางจิตเวช

The Rorschach inkblot test responses of Thai psychotic patients.

Page 40-51
จินตนา หะรินเดช และคณะ Harindet, Jintana, et al.

 

Abstract : Full Text Article PDF

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเยาวชนที่กระทำผิดโดยบูรณาการไตรสิกขากับจิตบำบัดตามแนวซาเทียร์

Developing emotional quotient of juvenile offenders by using the integration of threefold and Satir’s model therapy.

Page 52-63

สุภาภรณ์ ทองนิ่ม Thongnim, Supaporn

 

Abstract : Full Text Article PDF