วารสารจิตวิทยาคลินิก
ปีที่
49 ฉบับที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
Vol.49 No.1 (2018)

รูปแบบการดูแลจิตใจของทีมหมอครอบครัวและบทบาทนักจิตวิทยาคลินิก

Mental health care model of family care teams and roles of clinical psychologists

Page 16-30

ปองพล ชุษณะโชติ

Pongpol Chussanachote

 

Abstract : Full Article PDF

การปรับปรุงเนื้อหาและทดสอบความเที่ยงแบบสำรวจพฤติกรรมเด็ก

The revised and reliability of the Thai Youth Checklist: TYC

Page 1-15

รัตนศักดิ์ สันติธาดากุล, วิมลวรรณ ปัญญาว่อง, และสิริจันทร์ เดชปัญญาวัฒน์

Rattanasak Santitadakul, Wimonwan Panyawong, & Sirichan Dachpayawat

 

Abstract : Full Article PDF

ผลการปรับความคิดและพฤติกรรมเพื่อการฟื้นคืนสู่สุขภาวะ

Outcome of Cognitive Behavioral Therapy for Recovery

Page 31-45

ฐิตาภา วิรยศิริ

Thitapa Viryasiri

 

Abstract : PDF

สติบำบัด : แนวคิดพื้นฐานและการใช้บำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

Mindfulness Based Therapy and Counseling (MBTC): Basic concepts and application for Major Depressive Disorder

Page 46-58
อุ้งฟ้าวดี วงค์อนันต์
Ungfawadee Wonganan

Abstract : Full Article PDF

“สติ” และ “การบำบัดแบบปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม” สำหรับการแก้ไขเด็กและเยาวชนกระทำผิด

Mindfulness and Cognitive Behavioral Therapy for juvenile delinquency correction
Page 59-69

รุ่งรัตน์ สุวนาคกุล
Rungrat Suvanakkul

Abstract : Full Article PDF

กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

บรรณาธิการแถลง (pdf)