วารสารจิตวิทยาคลินิก
ปีที่
49 ฉบับที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
Vol.49 No.1 (2018)

การปรับปรุงเนื้อหาและทดสอบความเที่ยงแบบสำรวจพฤติกรรมเด็ก

The revised and reliability of the Thai Youth Checklist: TYC

Page 1-15

รัตนศักดิ์ สันติธาดากุล, วิมลวรรณ ปัญญาว่อง, และสิริจันทร์ เดชปัญญาวัฒน์

Rattanasak Santitadakul, Wimonwan Panyawong, & Sirichan Dachpayawat

 

Abstract : pdf

—————————————————————————————–—————————————

 

รูปแบบการดูแลจิตใจของทีมหมอครอบครัวและบทบาทนักจิตวิทยาคลินิก

Mental health care model of family care teams and roles of clinical psychologists

Page 16-30

ปองพล ชุษณะโชติ

Pongpol Chussanachote

 

Abstract : pdf                                Full Text Article : pdf

—————————————————————————————–—————————————

 

ผลการปรับความคิดและพฤติกรรมเพื่อการฟื้นคืนสู่สุขภาวะ

Outcome of Cognitive Behavioral Therapy for recovery

Page 31-45

ฐิตาภา วิรยศิริ

Thitapa Viryasiri

 

Abstract : pdf

—————————————————————————————–—————————————

 

สติบำบัด : แนวคิดพื้นฐานและการใช้บำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

Mindfulness Based Therapy and Counseling (MBTC): Basic concepts and application for Major Depressive Disorder

Page 46-58
อุ้งฟ้าวดี วงค์อนันต์
Ungfawadee Wonganan

Abstract : pdf     

—————————————————————————————–—————————————

 

“สติ” และ “การบำบัดแบบปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม” สำหรับการแก้ไขเด็กและเยาวชนกระทำผิด

Mindfulness and Cognitive Behavioral Therapy for juvenile delinquency correction
Page 59-69

รุ่งรัตน์ สุวนาคกุล
Rungrat Suvanakkul

Abstract : pdf

—————————————————————————————–—————————————

กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

กล่องข้อความ: เนื่องจากบางบทความมีเนื้อหาอันเป็นข้อจำกัดด้านวิชาชีพสำหรับสมาชิกสมาคมฯ และสมาชิกวารสารฯ
จึงสามารถเผยแพร่ในระบบออนไลน์เฉพาะบทคัดย่อ (Abstract) เท่านั้น 
อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกฯ ต้องการบทความฉบับเต็ม (Full Text) โปรดส่งอีเมลมายัง journal.thaiclinicpsy@gmail.com 
เพื่อขอไฟล์ฉบับเต็มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (มติคณะกรรมการสมาคมฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562)
Because of professional reasons, full access to some articles is limited for members only.
For members, please sent a request to journal.thaiclinicpsy@gmail.com for full text articles with no cost. 
Please be noted that most articles in the Thai Journal of Clinical Psychology are in Thai language.