กล่องข้อความ: กองบรรณาธิการวารสารจิตวิทยาคลินิก (วาระปีพ.ศ. 2560 - 2561)
Editorial Board (2017-2018)
กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

สำนักงานกองบรรณาธิการวารสารจิตวิทยาคลินิก (วาระปี 2017-2018)

คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

เลขที่ 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร (02) 212 5670 - 2  ต่อ 5412  โทรสาร (02) 212 0856 

อีเมล์ : journal2.thaiclinicpsy@gmail.com

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

 

แสงเดือน ยอดอัญมณีวงค์
Saengduan Yodanyamaneewong
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University

 

 

บรรณาธิการอำนวยการ

Editor in chief

 

ส่องโสม พึ่งพงศ์
Songsom Phungpong
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
Saint Louis College

บรรณาธิการ

Editor

 

ณัฐวุฒิ อรินทร์
Natawut Arin
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University

กองบรรณาธิการ

Editorial board

 

สุณิสา คินทรักษ์
Sunisa Kintarak

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
Saint Louis College

กองบรรณาธิการ

Editorial board

 

สิรี อุดมผล
Siree Udomphol
โรงพยาบาลสวนปรุง
Suanprung Psychiatric Hospital

กองบรรณาธิการ

Editorial board