ปีที่ 51 ฉบับที่  2 (พ.ศ.2563) Volume 51 Number 2 (2020)

ปีที่ 51 ฉบับที่  1 (พ.ศ.2563) Volume 51 Number 1 (2020)

ปีที่ 50 ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2562) Volume 50 Number 2 (2019)

ปีที่ 50 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2562) Volume 50 Number 1 (2019)

ปีที่ 49 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561) Volume 49 Number 2 (2018)

ปีที่ 49 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) Volume 49 Number 1 (2018) 

ปีที่ 48 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560) Volume 48 Number 2 (2017)

ปีที่ 48 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560) Volume 48 Number 1 (2017) 

ปีที่ 47 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559) Volume 47 Number 2 (2016)

ปีที่ 47 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559) Volume 47 Number 1 (2016)  

ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2558) Volume 46 Number 2 (2015)

ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2558) Volume 46 Number 1 (2015)

ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2557) Volume 45 Number 2 (2014) 

ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2557) Volume 45 Number 1 (2014)

ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556) Volume 44 Number 2 (2013)

ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2556) Volume 44 Number 1 (2013)

ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555) Volume 43 Number 2 (2012)

ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555) Volume 43 Number 1 (2012)

ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2554) Volume 42 Number 2 (2011)

ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2554) Volume 42 Number 1 (2011)

ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2553) Volume 41 Number 2 (2010)

ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2553) Volume 41 Number 1 (2010)

ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552) Volume 40 Number 2 (2009)

ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2552) Volume 40 Number 1 (2009)

ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551) Volume 39 Number 2 (2008)

ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2551) Volume 39 Number 1 (2008)

ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550) Volume 38 Number 2 (2007)

ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2550) Volume 38 Number 1 (2007)

ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2549) Volume 37 Number 2 (2006) 

ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2549) Volume 37 Number 1 (2006)

ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2548) Volume 36 Number 2 (2005)

ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2548) Volume 36 Number 1 (2005)

 

 

สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยจะเผยแพร่ผลงานวิชาการทางเวปไซด์แบบ pdf file

เฉพาะผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบันเท่านั้น 
กรณีที่ท่านสนใจผลงานในวารสารที่มีตีพิมพ์ก่อนหน้าปี พ.ศ.
2548

ท่านอาจค้นคว้าได้จากห้องสมุดของสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนสาขาจิตวิทยาคลินิก

หรือห้องสมุดขอโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต
(ขออภัยในความไม่สะดวก)

ข้อมูลวารสารจิตวิทยาคลินิก: Current and Previous Issues

กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

กล่องข้อความ: เนื่องจากบางบทความมีเนื้อหาอันเป็นข้อจำกัดด้านวิชาชีพสำหรับสมาชิกสมาคมฯ และสมาชิกวารสารฯ
จึงสามารถเผยแพร่ในระบบออนไลน์เฉพาะบทคัดย่อ (Abstract) เท่านั้น 
อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกฯ ต้องการบทความฉบับเต็ม (Full Text) โปรดส่งอีเมลมายัง journal.thaiclinicpsy@gmail.com 
เพื่อขอไฟล์ฉบับเต็มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (มติคณะกรรมการสมาคมฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562)
Because of professional reasons, full access to some articles is limited for members only.
For members, please sent a request to journal.thaiclinicpsy@gmail.com for full text articles with no cost. 
Please be noted that most articles in the Thai Journal of Clinical Psychology are in Thai language.