ปีที่ 49 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561) Volume 49 Number 2 (2018) Coming soon ! 

ปีที่ 49 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) Volume 49 Number 1 (2018)  NEW !

ปีที่ 48 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560) Volume 48 Number 2 (2017)

ปีที่ 48 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560) Volume 48 Number 1 (2017) 

ปีที่ 47 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559) Volume 47 Number 2 (2016)    Coming soon !

ปีที่ 47 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559) Volume 47 Number 1 (2016)  

ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2558) Volume 46 Number 2 (2015)   UPDATED !

ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2558) Volume 46 Number 1 (2015)

ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2557) Volume 45 Number 2 (2014)  UPDATED !

ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2557) Volume 45 Number 1 (2014)

ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556) Volume 44 Number 2 (2013)

ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2556) Volume 44 Number 1 (2013)

ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555) Volume 43 Number 2 (2012)

ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555) Volume 43 Number 1 (2012)

ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2554) Volume 42 Number 2 (2011)

ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2554) Volume 42 Number 1 (2011)

ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2553) Volume 41 Number 2 (2010)

ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2553) Volume 41 Number 1 (2010) UPDATED !

ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552) Volume 40 Number 2 (2009) UPDATED !

ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2552) Volume 40 Number 1 (2009)

ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551) Volume 39 Number 2 (2008)

ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2551) Volume 39 Number 1 (2008)

ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550) Volume 38 Number 2 (2007)

ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2550) Volume 38 Number 1 (2007)

ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2549) Volume 37 Number 2 (2006) 

ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2549) Volume 37 Number 1 (2006)

ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2548) Volume 36 Number 2 (2005)

ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2548) Volume 36 Number 1 (2005)

 

 

สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยจะเผยแพร่ผลงานวิชาการทางเวปไซด์แบบ pdf file

เฉพาะผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบันเท่านั้น 
กรณีที่ท่านสนใจผลงานในวารสารที่มีตีพิมพ์ก่อนหน้าปี พ.ศ.
2548

ท่านอาจค้นคว้าได้จากห้องสมุดของสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนสาขาจิตวิทยาคลินิก

หรือห้องสมุดขอโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต
(ขออภัยในความไม่สะดวก)

ข้อมูลวารสารจิตวิทยาคลินิก: Current and Previous Issues

กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

เนื่องจากบางบทความมีเนื้อหาอันเป็นข้อจำกัดด้านวิชาชีพ จึงทำให้จัดแสดงในระบบออนไลน์ได้เฉพาะบทคัดย่อ (abstract)เท่านั้น

 

Because of professional reasons, full access to some articles is limited.

Please be noted that most articles in the Thai Journal of Clinical Psychology are in Thai language.

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก