กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555) Vol.43 No.1 (2012)

เนื่องจากบางบทความมีเนื้อหาอันเป็นข้อจำกัดด้านวิชาชีพสำหรับสมาชิกสมาคมฯ และสมาชิกวารสารฯ

จึงสามารถเผยแพร่ในระบบออนไลน์เฉพาะบทคัดย่อ (Abstract) เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกฯ ต้องการบทความฉบับเต็ม (Full Text) โปรดส่งอีเมลมายัง journal.thaiclinicpsy@gmail.com

เพื่อขอไฟล์ฉบับเต็มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

——————————————————————————————————————————————————————

บทความพิเศษ : หลักสูตรการฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก

Special Article : Internship program in clinical psychology

Page 1-8

ยุวดี ชอบพัฒนา

Chobpattana, Yuvadee

 

Abstract : Full Text Article PDF

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และการคิดอย่างเป็นระบบ

Developing emotional quotient, moral discipline, and system thinking process by integrated learning activities for students.

Page 9-19
สายใจ คำทะเนตร, ธรณิศ สายวัฒน์

Kumtanett, Saijai; Sayawat, Thoranit


Abstract : Full Text Article PDF

การศึกษาแบบทดสอบเดอะเรย์ออดิทอรีเวอเบิลเลอร์นนิงเทส (RAVLT) ในผู้ป่วยสูงอายุสมองเสื่อม

The study of the Rey Auditory Verbal Learning Test in the elderly dementia patients.

Page 20-29
ดรุณี มณเฑียรทอง, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์, และ ยงชัย นิละนท์

AMontientong, Darunee; Phattharayuttawat, Sucheera; & Nilanont, Yongchai

 

Abstract : Full Text Article PDF

ความสามารถในการพยากรณ์ร่วมกันของการควบคุมตนเอง ความรู้เรื่องเพศศึกษาและการสื่อสารกับครอบครัวเรื่องการคบเพื่อนต่างเพศ ที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงวัยรุ่น

The predictability of self-control, knowledge in sex education and family communication about opposite sex friends on sexual risk behaviors of female adolescent students.

Page 30-42
ทักษิณา เมืองใจ, และ ธีรวรรณ ธีรพงษ์

Muangjai, Tuksina; & Teeraphong, Teerawan

 

 Abstract : Full Text Article PDF

การศึกษาผลของการใช้คู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เด็กอายุ 6-11 ปี

The effect of the recreational activity handbook on creative thinking development for the children age 6—11 years old.

Page 43-52
อมรากุล อินโอชานนท์, กาญจนา วณิชรมณีย์, อรวรรณ ดวงจันทร์, ชิดชนก โอภาสวัฒนา, นันท์นภัส ประสานทอง, ขจิตรัตน์ ชุนประเสริฐ, และ ธัญลักษณ์ แก้วเมือง

Inochanon, Amarakul, et al.

 

Abstract : Full Text Article PDF

การพัฒนาแบบประเมินพลังสุขภาพจิตสำหรับประชาชนไทยวัยผู้ใหญ่อายุ 25-60ปี

Development of The Resilience Assessment for Thai adult.

Page 53-66

เยาวนาฎ ผลิตนนท์เกียรติ, สมพร อินทร์แก้ว, และ กาญจนา วณิชรมณีย์

Plitnonkiet, Yawwanart; Inkeaw, Somporn; & Wanitromanee, Karnchana

 

Abstract : Full Text Article PDF

ความเที่ยงของแบบทดสอบ WAIS-III ในกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชไทย

WAIS-III reliability data for Thai psychiatric patient groups.

Page 67-76

สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์, จริยา จันตระ, วิลาสินี ชัยสิทธิ์, กีรติ บรรณกุลโรจน์, สร้อยสุดา อิ่มอรุณรักษ์, ธนยศ สุมาลย์โรจน์, ณัชพล อ่วมประดิษฐ์, พณิดา โยมะบุตร, รุ่งอรุณ อนุพันธ์สืบสาย, และ ดวงมาลย์ พละไกร

Phattharayutawat, Sucheera, et al.

 

Abstract : Full Text Article PDF