กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

กล่องข้อความ: เนื่องจากบางบทความวิจัยมีเนื้อหาอันเป็นข้อจำกัดด้านวิชาชีพสำหรับสมาชิกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยและสมาชิกวารสารฯ 
      จึงสามารถเผยแผ่ในระบบออนไลน์เฉพาะบทคัดย่อ (abstract)เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกฯ ต้องการบทความฉบับเต็ม (full article)โปรด คลิ๊กที่นี่ เพื่อขอไฟล์ฉบับเต็มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
Because of professional reasons, full access to some articles is limited for members only.
For members, please click here  to request a full text article with no cost. 
Please be noted that most articles in the Thai Journal of Clinical Psychology are in Thai language.

วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556)

 

ข้อมูลวารสารฯ

(เครดิตเอกสารสแกน: อาจารย์สุณิสา คินทรักษ์)

การศึกษาค่าความยากของตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

The Study of Difficulty Index of Thai and English Alphabets.

Page 1-15
ณัชพล อ่วมประดิษฐ์, พณิดา โยมะบุตร, รุ่งอรุณ อนุพันธ์สืบสาย, ดวงมาลย์ พละไกร

Auampradit, Natchaphon; Yomaboot, Panida; Anupansupsai, Rungarun; Palagrai, Duangman

 

: Full Article PDF

การศึกษาและพัฒนาระบบการคัดกรองเด็กที่มีพัฒนาการทางสติปัญญาล่าช้าในจังหวัดเชียงใหม่

Study and development of screening system for students with intellectual disability in Chiang Mai.

Page 16-26
เสาวรส แก้วหิรัญ, แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์, รณสิงห์ รือเรือง, ดรณี จันทร์หล้า

Kaewhiran, Saowarod; Yotanyamaneewong, Saengduean; Ruerueng, Ronasingha; Jania, Daranee.

 

: Full Article PDF

แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองสำหรับคนไทย แบบรูปภาพ รูปแบบคอมพิวเตอร์

The computerized version of the Pictorial Thai Self - Esteem Scales.

Page 27-33
ศุภอร รัชทาณิชย์, สุชีรา ภัทรายุตวรตน์, เธียรชัย งามทิพย์วัฒนา, วิชัย มนัสศิริวิทยา

Rachatanich, Supha-on; Phatthayuttawat, Sucheera; Ngamthipwatthana, Thienchai; Manussirivithaya, Vichai

 

: Full Article PDF

ความสุขของบุคลากรทางสุขภาพในโรงเรียนของรัฐ จังหวัดเชียงใหม่

Happiness of health professional in Chiang Mai government hospitals.

Page 34-46
เมธี วงศ์วีระพันธุ์

Matree Vongverapant

 

: Full Article PDF

การศึกษาแบบทดสอบการแกล้งมีความบกพร่องด้านความจำในผู้รับบริการตรวจวินิจฉัยทางนิติจิตเวชและจิตเวช

The  study of the Memory Malingering Test in forensic and non-forensic psychiatric samples.

Page 47-60
ณัฐวุฒิ อรินทร์ Arin, Nattawut

 

Abstract :  PDF