กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556)

เนื่องจากบางบทความมีเนื้อหาอันเป็นข้อจำกัดด้านวิชาชีพสำหรับสมาชิกสมาคมฯ และสมาชิกวารสารฯ

จึงสามารถเผยแพร่ในระบบออนไลน์เฉพาะบทคัดย่อ (Abstract) เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกฯ ต้องการบทความฉบับเต็ม (Full Text) โปรดส่งอีเมลมายัง journal.thaiclinicpsy@gmail.com

เพื่อขอไฟล์ฉบับเต็มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

(เครดิตเอกสารสแกน: อาจารย์สุณิสา คินทรักษ์)

การศึกษาค่าความยากของตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

The Study of Difficulty Index of Thai and English Alphabets.

Page 1-15
ณัชพล อ่วมประดิษฐ์, พณิดา โยมะบุตร, รุ่งอรุณ อนุพันธ์สืบสาย, ดวงมาลย์ พละไกร

Auampradit, Natchaphon; Yomaboot, Panida; Anupansupsai, Rungarun; Palagrai, Duangman

 

: Full Text Article PDF

การศึกษาและพัฒนาระบบการคัดกรองเด็กที่มีพัฒนาการทางสติปัญญาล่าช้าในจังหวัดเชียงใหม่

Study and development of screening system for students with intellectual disability in Chiang Mai.

Page 16-26
เสาวรส แก้วหิรัญ, แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์, รณสิงห์ รือเรือง, ดรณี จันทร์หล้า

Kaewhiran, Saowarod; Yotanyamaneewong, Saengduean; Ruerueng, Ronasingha; Jania, Daranee.

 

: Full Text Article PDF

แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองสำหรับคนไทย แบบรูปภาพ รูปแบบคอมพิวเตอร์

The computerized version of the Pictorial Thai Self - Esteem Scales.

Page 27-33
ศุภอร รัชทาณิชย์, สุชีรา ภัทรายุตวรตน์, เธียรชัย งามทิพย์วัฒนา, วิชัย มนัสศิริวิทยา

Rachatanich, Supha-on; Phatthayuttawat, Sucheera; Ngamthipwatthana, Thienchai; Manussirivithaya, Vichai

 

: Full Text Article PDF

ความสุขของบุคลากรทางสุขภาพในโรงเรียนของรัฐ จังหวัดเชียงใหม่

Happiness of health professional in Chiang Mai government hospitals.

Page 34-46
เมธี วงศ์วีระพันธุ์

Matree Vongverapant

 

: Full Text Article PDF

การศึกษาแบบทดสอบการแกล้งมีความบกพร่องด้านความจำในผู้รับบริการตรวจวินิจฉัยทางนิติจิตเวชและจิตเวช

The  study of the Memory Malingering Test in forensic and non-forensic psychiatric samples.

Page 47-60
ณัฐวุฒิ อรินทร์ Arin, Nattawut

 

Abstract :  PDF