กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

เนื่องจากบางบทความวิจัยมีเนื้อหาอันเป็นข้อจำกัดด้านวิชาชีพ จึงทำให้จัดแสดงในระบบออนไลน์ได้เฉพาะบทคัดย่อ (abstract)เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม  หากท่านพบว่าเนื้อหาในบทคัดย่อมีความน่าสนใจ และต้องการอ่านเนื้อหาจากบทความฉบับเต็ม (full article)

โปรดติดต่อกองบรรณาธิการ journal2.thaiclinicpsy@gmail.com หรือคลิ๊กที่นี่ เพื่อขอไฟล์ฉบับเต็มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Because of professional reasons, full access to some articles is limited.

For health professionals and students, you may email us and ask for the full text with no cost.

Please be noted that most articles in the Thai Journal of Clinical Psychology are in Thai language.

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2557) Vol.45 No.1 (2014)

วารสารฯ ฉบับนี้ มีข้อผิดพลาดในเล่มที่ตีพิมพ์ 

โดยระบุเป็นปีที่ 47 ซึ่งที่ถูกต้องควรเป็น ปีที่ 45

ในการนำบทความวิจัยจากวารสารฯ ฉบับนี้ไปอ้างอิง โปรดระบุปีที่ถูกต้อง ซึ่งคือ ปีที่ 45

(ยกเว้นไฟล์เอกสารจากเวบไซด์ซึ่งได้ทำการแก้ไขเบื้องต้นให้แล้ว เครดิตการแก้ไข:อาจารย์สุณิสา คินทรักษ์)

กองบรรณาธิการฯ ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงในความผิดพลาดและความไม่สะดวกนี้

There is an error for this volume, shown in its files and printed version.

The correct number of the volume should be 45 instead of 47.

To cite one of the articles from this volume, please refer to the volume “45” instead of “47”.

We are so sorry for the inconvenience.

การศึกษาคุณสมบัติการวัดของ The Defense Style Questionnaire 60 (DSQ-60) ฉบับภาษาไทย

The study of psychometric properties of The Defense Style Questionnaire 60: Thai version.

Page 1-10
พิชญา นาวีระ, ศุภโชค สิงหกันต์, และ สุชีรา ภัทรยุตวรรตน์

Naweera, Pitchya; Singhakant, Supachocke; & Phatthatayuttawar, Susheera


Abstract : Full Article PDF

ความแม่นตรงของแบบทดสอบ Leiter International Performance Scale-Revised ในเด็กสมาธิสั้น

Validity study of Leiter International Performance Scale-Revised in ADHD children.

Page 11-19
ปราณี ต๊ะวิไล, ฐิตวี แก้วพรสวรรค์, และ สิรินัดดา ปัญญาภาส

Tawilai, Pranee; Kaewpornsawan, Titawee; & Panyapas, Sirinadda

 

Abstract : Full Article PDF

ปัจจัยพยากรณ์เจตคติต่อการใช้บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาของนักศึกษามหาวิทยาลัย: การใช้ทฤษฎีแรงจูงใจป้องกันตนเอง

Predictive factors of attitudes toward counseling services access among university students: A protection motivation theory approach.

Page 20-34
เสรี ใหม่จันทร์

Maichan, Seri

 

 Abstract : Full Article PDF

การพัฒนานักจิตวิทยาการปรึกษาโดยใช้กระบวนการกลุ่มพัฒนาตน

Counselor development by personal growth group.

Page 35-48
ธีรวรรณ ธีรพงษ์, พีระเทพ รุ่งคุณากร, และ สหรัฐ เจตมโนรมย์

Teerapong, Teerawan; Rungkhunakorn, Bheeradhev; & Jetmanorom, Saharut

 

Abstract : Full Article PDF

คุณภาพชีวิตของผู้ดูแลเด็กออทิสติก จังหวัดขอนแก่น

Quality of life among caregivers of children with autistic disorder in Khon Kaen province.

Page 49-58

กุลิสรา พิศาลเอก, และ เลิศชัย เจริญธัญรักษ์

Pisan-ake, Kulissara; & Charerntanyarak, Lertchai

 

Abstract : Full Article PDF