กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

กล่องข้อความ: เนื่องจากบางบทความวิจัยมีเนื้อหาอันเป็นข้อจำกัดด้านวิชาชีพสำหรับสมาชิกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยและสมาชิกวารสารฯ 
      จึงสามารถเผยแผ่ในระบบออนไลน์เฉพาะบทคัดย่อ (abstract)เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกฯ ต้องการบทความฉบับเต็ม (full article)โปรด คลิ๊กที่นี่ เพื่อขอไฟล์ฉบับเต็มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
Because of professional reasons, full access to some articles is limited for members only.
For members, please click here  to request a full text article with no cost. 
Please be noted that most articles in the Thai Journal of Clinical Psychology are in Thai language.

วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2555) Vol.43 No.2 (2012)

 

ข้อมูลวารสารฯ

 

บทความพิเศษ: กว่าจะมี license

Special article: The road to the license.

Page 1-5
นคร ศรีสุโข, พิมพาภรณ์ สังข์รัศมี, จินตนา สิงขรอาจ

Srisukho, Nakorn; Sungrassamee; Pimpaporn; Singkhornard


Abstract : Full Article PDF

การติดตามผลบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาคลินิก

A follow-up study of graduates of Master of science program in clinical psychology.

Page 6-18
รุ่งอรุณ อนุพันธ์สืบสาย, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์, เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์

Anupansupsai, Rungarun; Phatharayuttawat, Sucheera; Kowasint, Chirdsak

 

Abstract : Full Article PDF

ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยา แบบกลุ่มตามแนว Trotzer ที่มีต่ออิสระแห่งตนของวัยรุ่นที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบำบัด

Effects of Trotzer’s group counseling on autonomy of adolescent drug users attending therapeutic community rehabilitation.

Page 19-32
ศิริพร ยาวิราช, ธีรวรรณ ธีรพงษ์, และชโลธร ศรีมณี

Yawirach, Siripon; Teerapong, Teerawan; & Srimanee, Chalotorn

 

 Abstract : Full Article PDF

การพัฒนาแบบวัดความหวังของเยาวชนไทยภาคเหนือ

Development of Northern Thai Youths Hope Scale.

Page 33-45
พันธ์รดา ยาประเสริฐ, เสรี ใหม่จันทร์, และธีรวรรณ ธีรพงษ์

HYaprasert, Patrada; Maichan, Seri; & Teeraphong, Teerawan

 

Abstract : Full Article PDF

การศึกษาแบบทดสอบเรย์คอมเพล็กซ์ฟิกเกอร์เทสแอนด์ รีค็อกนิชั่นเทส ในผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพทางสมอง

The study of The Rey Complex Figure Test and Recognition Trail in the brain damaged patients.

Page 46-58

อนรรฆ จันทร์รังสี, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์, และยงชัย นิละนนท์

Chandrarungsi, Anuk; Phattharayuttawat, Sucheera; & Nilanont, Yongchai

 

Abstract : Full Article PDF

รูปแบบภาวะผู้นำตามการรับรู้ของพนักงานที่ส่งผลต่อความสุขใจในการทำงาน

Perceived leadership styles influencing employees’ well-being.

Page 59-70

ธนยศ สุมาลย์โรจน์, ลภัสลดา สระดอกบัว, และ กัญญาวีร์ พลฉวี

Sumalrot, Thanayot; Sadokbua, Laphatrada; & Phonchawee, Kanyavee

 

Abstract : Full Article PDF