กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2555) Vol.43 No.2 (2012)

เนื่องจากบางบทความมีเนื้อหาอันเป็นข้อจำกัดด้านวิชาชีพสำหรับสมาชิกสมาคมฯ และสมาชิกวารสารฯ

จึงสามารถเผยแพร่ในระบบออนไลน์เฉพาะบทคัดย่อ (Abstract) เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกฯ ต้องการบทความฉบับเต็ม (Full Text) โปรดส่งอีเมลมายัง journal.thaiclinicpsy@gmail.com

เพื่อขอไฟล์ฉบับเต็มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

บทความพิเศษ: กว่าจะมี license

Special article: The road to the license.

Page 1-5
นคร ศรีสุโข, พิมพาภรณ์ สังข์รัศมี, จินตนา สิงขรอาจ

Srisukho, Nakorn; Sungrassamee; Pimpaporn; Singkhornard


Abstract : Full Text Article PDF

การติดตามผลบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาคลินิก

A follow-up study of graduates of Master of science program in clinical psychology.

Page 6-18
รุ่งอรุณ อนุพันธ์สืบสาย, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์, เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์

Anupansupsai, Rungarun; Phatharayuttawat, Sucheera; Kowasint, Chirdsak

 

Abstract : Full Text Article PDF

ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยา แบบกลุ่มตามแนว Trotzer ที่มีต่ออิสระแห่งตนของวัยรุ่นที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบำบัด

Effects of Trotzer’s group counseling on autonomy of adolescent drug users attending therapeutic community rehabilitation.

Page 19-32
ศิริพร ยาวิราช, ธีรวรรณ ธีรพงษ์, และชโลธร ศรีมณี

Yawirach, Siripon; Teerapong, Teerawan; & Srimanee, Chalotorn

 

 Abstract : Full Text Article PDF

การพัฒนาแบบวัดความหวังของเยาวชนไทยภาคเหนือ

Development of Northern Thai Youths Hope Scale.

Page 33-45
พันธ์รดา ยาประเสริฐ, เสรี ใหม่จันทร์, และธีรวรรณ ธีรพงษ์

HYaprasert, Patrada; Maichan, Seri; & Teeraphong, Teerawan

 

Abstract : Full Text Article PDF

การศึกษาแบบทดสอบเรย์คอมเพล็กซ์ฟิกเกอร์เทสแอนด์ รีค็อกนิชั่นเทส ในผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพทางสมอง

The study of The Rey Complex Figure Test and Recognition Trail in the brain damaged patients.

Page 46-58

อนรรฆ จันทร์รังสี, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์, และยงชัย นิละนนท์

Chandrarungsi, Anuk; Phattharayuttawat, Sucheera; & Nilanont, Yongchai

 

Abstract : Full Text Article PDF

รูปแบบภาวะผู้นำตามการรับรู้ของพนักงานที่ส่งผลต่อความสุขใจในการทำงาน

Perceived leadership styles influencing employees’ well-being.

Page 59-70

ธนยศ สุมาลย์โรจน์, ลภัสลดา สระดอกบัว, และ กัญญาวีร์ พลฉวี

Sumalrot, Thanayot; Sadokbua, Laphatrada; & Phonchawee, Kanyavee

 

Abstract : Full Text Article PDF