วารสารจิตวิทยาคลินิก
ปีที่
48 ฉบับที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
Vol.48 No.1 (2017)

สติปัญญากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

IQ and academic achievements of children with learning disabilities

Page 15-25

วิมลวรรณ ปัญญาว่อง, โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ, วนิดา ชนินทยุทธวงศ์, และณิชกานต์ วรรณูปถัมภ์

Wimonwan Panyawong, Chosita Pavasuthipaisit, Vanida Chaninyuthwong, & Nitchakarn Wannoopatam

 

Abstract PDF

ภาวะติดเกมในนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเขตสาทร

Game addiction among the primary school students under the Bangkok Metropolitan Education Office in Sathorn district

Page 1-15
วิภาพร อุ่นเจริญกุล และสมชาย เตียวกุล Wipaporn Aunjaroenkul, & Somchai Teaukul

 

Full Article PDF

ความสามารถด้านการจัดการและตัดสินใจ (executive function) ในผู้มีความผิดปกติจากการใช้แอลกอฮอล์

Executive function abilities in inpatients with alcohol used disorders

Page 26-36

สิรี อุดมผล Siree Udomphol

 

Abstract PDF

ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎีของ Carl Rogers

The changes of self-esteem in female addicts after attending the group counseling based on Carl Roger’s theory
Page 37-48
กัณณิกา  สิทธิพงษ์ Kannika Sittipong

Full Article PDF

สัมภาษณ์นักจิตวิทยาคลินิก ดร.แดนนี่ เวดดิ้ง
An interview with Dr. Danny Wedding
Page 49-57

สมบัติ ตาปัญญา Sombat Tapanya

Full Article PDF

กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

กล่องข้อความ: เนื่องจากบางบทความวิจัยมีเนื้อหาอันเป็นข้อจำกัดด้านวิชาชีพสำหรับสมาชิกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยและสมาชิกวารสารฯ 
      จึงสามารถเผยแผ่ในระบบออนไลน์เฉพาะบทคัดย่อ (abstract)เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกฯ ต้องการบทความฉบับเต็ม (full article)โปรด คลิ๊กที่นี่ เพื่อขอไฟล์ฉบับเต็มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
Because of professional reasons, full access to some articles is limited for members only.
For members, please click here  to request a full text article with no cost. 
Please be noted that most articles in the Thai Journal of Clinical Psychology are in Thai language.