วารสารจิตวิทยาคลินิก
ปีที่
48 ฉบับที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
Vol.48 No.1 (2017)

ภาวะติดเกมในนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเขตสาทร

Game addiction among the primary school students under the Bangkok Metropolitan Education Office in Sathorn district

Page 1-15
วิภาพร อุ่นเจริญกุล และสมชาย เตียวกุล Wipaporn Aunjaroenkul, & Somchai Teaukul

 

Abstract : pdf                                        Full Text Article : pdf

—————————————————————————————–—————————————

 

สติปัญญากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

IQ and academic achievements of children with learning disabilities

Page 15-25

วิมลวรรณ ปัญญาว่อง, โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ, วนิดา ชนินทยุทธวงศ์, และณิชกานต์ วรรณูปถัมภ์

Wimonwan Panyawong, Chosita Pavasuthipaisit, Vanida Chaninyuthwong, & Nitchakarn Wannoopatam

 

Abstract : pdf

—————————————————————————————–—————————————

 

ความสามารถด้านการจัดการและตัดสินใจ (executive function) ในผู้มีความผิดปกติจากการใช้แอลกอฮอล์

Executive function abilities in inpatients with alcohol used disorders

Page 26-36

สิรี อุดมผล Siree Udomphol

 

Abstract : pdf

—————————————————————————————–—————————————

 

ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎีของ Carl Rogers

The changes of self-esteem in female addicts after attending the group counseling based on Carl Roger’s theory
Page 37-48
กัณณิกา  สิทธิพงษ์ Kannika Sittipong

Abstract : pdf                                        Full Text Article : pdf

—————————————————————————————–—————————————

 

สัมภาษณ์นักจิตวิทยาคลินิก ดร.แดนนี่ เวดดิ้ง
An interview with Dr. Danny Wedding
Page 49-57

สมบัติ ตาปัญญา Sombat Tapanya

Abstract : pdf                                        Full Text Article : pdf 

—————————————————————————————–—————————————

กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

กล่องข้อความ: เนื่องจากบางบทความมีเนื้อหาอันเป็นข้อจำกัดด้านวิชาชีพสำหรับสมาชิกสมาคมฯ และสมาชิกวารสารฯ
จึงสามารถเผยแพร่ในระบบออนไลน์เฉพาะบทคัดย่อ (Abstract) เท่านั้น 
อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกฯ ต้องการบทความฉบับเต็ม (Full Text) โปรดส่งอีเมลมายัง journal.thaiclinicpsy@gmail.com 
เพื่อขอไฟล์ฉบับเต็มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (มติคณะกรรมการสมาคมฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562)
Because of professional reasons, full access to some articles is limited for members only.
For members, please sent a request to journal.thaiclinicpsy@gmail.com for full text articles with no cost. 
Please be noted that most articles in the Thai Journal of Clinical Psychology are in Thai language.