Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก

กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

             ข่าวสาร / ประกาศ จากกองบรรณาธิการ

สืบเนื่องจากสมาคมฯ มีคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ รวมถึงกองบรรณาธิการชุดใหม่

วารสารจิตวิทยาคลินิกฉบับปีพ.ศ.2564 เป็นต้นไป จะเผยแพร่ผ่านระบบ ThaiJo และเวปไซด์ของสมาคมฯ

ติดต่อกองบรรณาธิการวาระ2564-2565

สำนักงานกองบรรณาธิการวารสารจิตวิทยาคลินิก(วาระ 2564-2565)

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

(ศึกษารายละเอียดการส่งผลงานผ่านระบบ ThaiJo ได้จากเวปไซด์ของสมาคมฯ)

วารสารจิตวิทยาคลินิกฉบับใหม่ล่าสุด 2563 ฉบับที่ 2

พร้อมให้สมาชิกสมาคมฯ ได้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้
สำหรับเล่มวารสารอยู่ระหว่างการจัดส่งทางไปรษณีย์ให้แก่สมาชิกฯ

ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสาร ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567

(ข้อมูล ณ วันที 10 มกราคม 2563)

วารสารจิตวิทยาคลินิก ได้รับการพิจารณาให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2

ตรวจสอบข้อมูล

เนื่องจากบางบทความมีเนื้อหาอันเป็นข้อจำกัดด้านวิชาชีพสำหรับสมาชิกสมาคมฯ และสมาชิกวารสารฯ จึงสามารถเผยแพร่ในระบบออนไลน์เฉพาะบทคัดย่อ (Abstract) เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกฯ ต้องการบทความฉบับเต็ม (Full Text) โปรดส่งอีเมลมายัง journal.thaiclinicpsy@gmail.com

เพื่อขอไฟล์ฉบับเต็มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (มติคณะกรรมการสมาคมฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562)

 

สำหรับท่านสมาชิกสมาคมฯ และสมาชิกวารสารฯ ที่ได้ชำระค่าบำรุงสมาคมรายปีแล้ว

จะได้รับเล่มวารสารทางไปรษณีย์ตามสิทธิสมาชิกฯ

ขอความร่วมมือสมาชิกแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่แก่สมาคมฯ เพื่อรักษาสิทธิสมาชิกของท่าน

ขอความร่วมมือท่านสมาชิกฯ

เนื่องจากข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์วารสารจิตวิทยาคลินิกปีที่   46 ฉบับที่   2 ประจำปีพ.ศ. 2558 
ขอความร่วมมืองดการนำข้อมูลจากวารสารเล่มดังกล่าวไปอ้างอิง

สมาชิกฯ ท่านใดที่ยังไม่ได้ส่งเล่มวารสารที่ผิดพลาดดังกล่าวกลับคืนแก่กองบรรณาธิการ

( คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูภาพเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเล่มที่ผิดและเล่มที่แก้ไขแล้ว )
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม อีเมล์: journal2.thaiclinicpsy@gmail.com

 กองบรรณาธิการและกรรมการบริหารสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยต้องขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

เรียนท่านสมาชิกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย
สืบเนื่องจากที่ประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ เมื่อวันที่
18 พฤษภาคม 2561

มีมติให้มีการจัดส่งเล่มวารสารจิตวิทยาคลินิกให้แก่สมาชิกสมาคมฯ

ที่ได้ชำระค่าบำรุงรายปีสำหรับปีของวารสารเล่มนั้นๆ เท่านั้น

(กรณีที่ท่านชำระค่าบำรุงปีปัจจุบันโดยเว้นบางปีในอดีต ท่านจะได้รับวารสารเฉพาะปีที่ชำระค่าบำรุง)

หากท่านสมาชิกต้องการรับวารสารแบบเล่มในอนาคต โปรดชำระค่าบำรุงสมาคมฯ อย่างต่อเนื่อง

ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกฯ ที่สนับสนุนกิจการของสมาคมฯ มาโดยตลอด

สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยจะเผยแพร่ผลงานวิชาการทางเว็บไซต์แบบ pdf file

เฉพาะผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบันเท่านั้น 
กรณีที่ท่านสนใจผลงานในวารสารที่มีตีพิมพ์ก่อนหน้าปี พ.ศ.
2548 ท่านอาจค้นคว้าได้จากห้องสมุดของสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนสาขาจิตวิทยาคลินิก หรือห้องสมุดขอโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต
(ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้)

วารสารจิตวิทยาคลินิกปีที่   45   ฉบับที่   1   ประจำปีพ.ศ.  2557

มีข้อผิดพลาดในตัวเล่มที่ตีพิมพ์    โดยระบุเป็นปีที่   47 ซึ่งที่ถูกต้องควรเป็น  ปีที่  45

ในการนำบทความวิจัยจากวารสารฯ   ฉบับนี้ไปอ้างอิง   โปรดระบุปีที่ถูกต้อง   ซึ่งคือ   ปีที่   45

(ไฟล์เอกสารจากเว็บไซต์ได้รับการแก้ไขเบื้องต้นแล้ว)